Regels – Boedel

Alle goederen en goederen dieĀ u zult verwerven vallen in de boedel, waaronder begrepen uw inkomsten. Van de inkomsten wordt een gedeelte vrijgelaten. waarbij als regel wordt uitgegaan van 95% van de bijstandsnorm met correcties van kosten voor huur en eventuele andere relevante posten. Bovenmatige inboedelzaken (antiek, kostbaarheden, verzameling) moeten worden geliquideerd. U bent niet meer bevoegd over de boedel te beschikken; U kunt geen onderdelen van de boedel verkopen zonder mijn toestemming. Doet U dat wel, dan is die rechtshandeling nietig.

Uw schuldeisers moeten hun vordering bij mij indienen. Het is niet de bedoeling, dat U gedurende de looptijd van de regeling zelf nog enig bedrag betaalt aan schuldeisers, wier vordering is ontstaan voordat de regeling op u van toepassing werd verklaard. Beslagen komen al dan niet na daartoe strekkende beschikking van de rechter-commissaris te vervallen. Eventuele verrekening met uitkeringen van bijvoorbeeld de Gemeentelijke Sociale Dienst zijn niet meer toegestaan. Gedurende de looptijd van de regeling kunnen geen beslagen worden gelegd; de regeling geldt als een algemeen beslag, waarbij de bewindvoerder beschikt na bekomen toestemming van de rechter-commissaris. De schuldeisers die staan vermeld in het verzoekschrift

worden door mij aangeschreven met het verzoek hun vordering bij mij in te dienen. Schulden die ontstaan na toepassing van de regeling moeten worden betaald; deze vallen niet onder de regeling. Daarbij moet u denken aan huur, energieleverantie, verzekeringen en andere vaste lasten. U dient deze te voldoen uit de middelen die U voor uw levensonderhoud ter beschikking worden gesteld.